Skip to main content

 

Over PCOB Barendrecht en Heerjansdam Missie en Visie

We zien senior zijn als een waardevolle, veelkleurige levensfase, waarbij we oog hebben voor alle facetten van ouder worden. Senior zijn is een levensfase waarin mensen hun tijd, expertise en ervaring in kunnen en willen zetten voor elkaar en voor de samenleving.

Uiteraard staan wij achter de speerpunten, die door de landelijke organisatie KBO-PCOB worden nagestreefd:

WONEN, WELZIJN EN ZORG
VEILIGHEID
KOOPKRACHT
DIGITALISERING
ZINGEVING

Het doel van onze afdeling: een bijdrage leveren aan een waardevolle oude dag voor iedere oudere.

Aandachtspunten
Er zijn diverse aandachtspunten, waar aandacht aan geschonken moet worden in de komende periode:

Het wonen van ouderen.
Veel ouderen wonen in eengezinswoningen, die vaak te groot is geworden om schoon te houden. Daarbij wordt het trap lopen vaak een probleem. Daardoor ontstaat behoefte aan kleinere gelijkvloerse woningen.

Om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen zijn er basisvoorzieningen nodig in de buurt, die op loopafstand bereikt kunnen worden.

Verzorgingshuizen verdwijnen steeds meer. Daardoor is er meer en meer behoefte aan andere manieren van wonen, zoals bv. een “Knarrenhof-oplossing”. Hierbij speelt het verbinden van generaties ook een grote rol. De mobiliteit van ouderen wordt minder. Ondanks de enorme toestroom van rollators en het gebruik ervan is het voor veel ouderen niet mogelijk zich op een goede manier te verplaatsen. De digitale drempel is vaak voor ouderen toch nog erg groot. Hierdoor lopen zij de kans verder te vereenzamen.

Sommige ouderen zien in de wereld van de WMO door de bomen het bos niet meer. Hebben hierdoor erg veel moeite om de juiste hulp in te roepen.

Met de toename van het aantal (alleenstaande) thuiswonende ouderen wordt de kans op eenzaamheid groter, zowel sociale eenzaamheid (weinig of geen sociale contacten) als emotionele eenzaamheid (een gebrek aan intieme en diepgaande relaties).

De website van onze PCOB afdeling laat veel te wensen over. Biedt geen nieuws en te weinig mogelijkheden om interactief te zijn.

De organisatie
De samenstelling van het huidige bestuur is broos. Het zou goed zijn wanneer het bestuur wordt uitgebreid met 2 of 3 mensen. Hier zullen we dus naar uit moeten kijken. In ieder geval iemand met deskundigheid t.a.v. digitaal verkeer en wellicht iemand met affiniteit en deskundigheid tot wonen. De wens van het huidige bestuur is om de vergaderstructuur zoals deze nu is te handhaven. Dit is echter afhankelijk van de vrijwilligersgroepen. Met hen zal worden geëvalueerd hoe zij dit ervaren.